Friday, March 16, 2007

ISU-ISU SEMASA BERKAITAN PERKEMBANGAN BERDASARKAN LIMA TAHAP PSIKOSEKSUAL


1. Tahap Oral
· Perokok
Individu yang terlibat dengan gejala merokok kebanyakannya berpunca daripada lekatan pada tahap ini. Di mana individu ini tidak dipuaskan keinginannya seperti lambat diberi makanan.

2. Tahap Anal
· Tingkah laku Agresif/ Kes Jenayah
Kes-kes jenayah yang berlaku pada individu adalah berpunca
daripada faktor dalaman daripada pembawaan pada zaman
kanak-kanak sehinggalah ke tahap dewasa.
· Kebanyakkan permasalahan yang wujud di dalam diri individu
itu berpunca daripada ibu bapa mereka yang kurang memberi perhatian terhadap cara pembuangan najis kepada anak-anak mereka. Ini akan mengembangkan sikap panas baran, agresif dan suka melepaskan perasaan sehinggalah usia dewasa dengan melakukan pelbagai jenayah.

3. Tahap Kubul
· Sumbang Mahram
Pada tahap inilah terjadinya Kompleks Oedipus dan Elektra, pada zaman kanak-kanak mereka pada mulanya hanya mempunyai perasaan berahi kepada ibu atau bapa namun mereka terpaksa beridentifikasi dengan ibu atau bapanya. Perasaan ini dipendamkan dan di bawa ke tahap dewasa akan mengakibatkan berlakunya hubungan abnormal ini.
4. Tahap Pendaman
· Hubungan Sosial
Pada peringkat awal semasa zaman kanak-kanak tingkah laku untuk bersosial sudah mula berkembang sedikit demi sedikit bermula dari alam persekolahan lagi. Dan apabila meningkat usia remaja mereka sudah pandai berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling, melalui interaksi sosial ini boleh memberi impak yang negatif atau positif pada individu tersebut.


5. Tahap Genital
· Pembinaan Kerjaya yang Mantap dan Pembinaan Institusi Kekeluargaan.
Dimana apabila mengecapi tahap kematangan, maka individu akan mengejar matlamat hidup mereka bagi memperolehi kehidupan yang lebih bahagia dan berjaya serta stabil. Dimana mereka akan membina suatu pekerjaan yang tetap dan mencari pasangan hidup bagi membentuk keluarga.

Wednesday, March 14, 2007

Kritikan

Walaupun Sigmund Freud merupakan antara ahli psikologi yang terawal, namun, kajian beliau turut mendapat kritikan daripada ahli-ahli psikologi lain. Satu kritikan asas ialah Freud selalu mengumpul data kajiannya dengan mengguna kaedah kajian kes. Di mana pengkaji-pengkaji lain tidak setuju dengan kaedah ini. Hal ini kerana pemerhatian daripada kajian ini tidak objektif dan keputusan tidak boleh digeneralisasikan.

Selain itu, pengkaji-pengkaji mendapati rata-rata konsep Freud seperti id, ego, superego, naluri mati, libido dan kerisauan, tidak dapat dibuktikan dengan kaedah eksperimen. Manakala beberapa konsep lain dapat dibuktikan dengan kaedah eksperimen, iaitu karekter tahap oral dan anal serta konsep segitiga Oedipal. Malah keputusannya menyokong pernyataan Freud.

Carl Jung yang sepatutnya menjadi pewaris teori Freud, telah mempelopori teori sendiri selepas memutuskan 6 tahun persahabatan dengan Freud. Jung melihat dengan lebih mendalam lagi terhadap pandangan personality. Beliau mengkritik Freud yang menekankan hanya perkara lepas dapat membentuk personality seseorang. Jung mempercayai bahawa kita berkembang dan mendewasa tidak kira umur, di mana Freud pula menyatakan bahawa personality hanya dibentuk sampai umur 5 tahun. Freud juga melihat manusia sebagai banduan kepada pengalaman lepas, tetapi Jung menambahkan bahawa manusia tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman lepasnya tetapi juga aspirasinya untuk masa depan.

Seorang lagi ahli psikologi bernama Erich Fromm, bersetuju dengan Freud bahawa 5 tahun yang dahulu dalam kehidupan adalah penting. Namun, Fromm tidak percaya bahawa personality akan menjadi kukuh pada umur itu. Beliau menyatakan bahawa perkara-perkara yang berlaku kemudian dalam kehidupan juga mampu mempengaruhi personality seseorang.

Seterusnya, Erik Erikson, seorang ahli psikologi yang dilatih oleh anak Sigmund Freud, Anna Freud, menyokong teori Freud dengan menambah lagi kepada kajian beliau. Pertama sekali, Freud menekankan zaman kanak-kanak seseorang dan personality dibentuk pada umur 5 tahun. Tetapi, Erikson melihatkan pembentukan personality sepanjang hayat seseorang. Kedua, penekanan Freud terhadap ego berbanding dengan id. Erikson pula berpendapat bahawa ego ialah satu bahagian yang berdikari dan bukan bergantung kepada id. Ketiga, Erikson mengenali impak budaya dan sejarah terhadap personality.

Secara keseluruhannya, Sigmund Freud telah menyumbang dalam bidang psikologi. Beliau membolehkan kita melihat perkembangan psikologi semasa zaman kanak-kanak. Walaupun mendapat kritikan daripada ahli psikologi lain, akan tetapi pencarian Freud telah menyediakan satu asas untuk dikaji dengan lebih mendalam.

Wednesday, February 28, 2007

Soalan-soalan subjektif tentang teori Freud

SOALAN SUBJEKTIF

1. Terangkan lima tahap perkembangan yang ditekankan di dalam teori perkembangan psikoseksual Freud secara ringkas?

2. Apakah konflik yang berlaku pada perkembangan tahap phallic dan kesannya
terhadap personaliti dewasa?

3. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh orang dewasa yang menunjukkan mereka
telah terlekat pada tahap oral dan anal.


Jawapan

1. Lima tahap perkembangan psikoseksual Freud;
i. Tahap oral (mulut)\
-dari lahir hingga dua tahun.
-sumber keseronokan ialah mulut, iaitu menghisap, mengunyah,
ii. Tahap anal (dubur)
-dari umur 18 bulan hingga 4 tahun.
-tumpuan tenaga libido pada otot yang kawal proses pembuangan-
‘toilet training’.
iii. Tahap phallic (zakar)
-dari usia 4 hingga 5 tahun.
-berlaku konflik Kompleks Oedipus dan Kompleks Elektra
iv. Tahap latency (pendaman)
-naluri seksual dipendamkan ditahap prasedar.
-Kawan sesame jenis
v. Tahap genital (remaja&dewasa)
-baligh serta tubuh badan alami kematangan fisiologi
-hubungan antara jantina memuaskan.

2. Konflik yang berlaku ketika tahap phallic dan kesannya terhadap dewasa ialah:
a) kompleks Oedipus
Kanak-kanak lelaki akan bersaing dengan bapa untuk dapatkan kasih sayang ibu, rasa cemburu serta bermusuhan terhadap bapa. Untuk kawal tingkah laku ini kanak-kanak lelaki belajar identifikasi dirinya dengan bapa.

b) kompleks Elektra
Bapa objek kasih sayang kanak-kanak perempuan, salahkan ibu dan dan cuba ambil tempat ibu. Merasakan kedudukan mereka rendah dan lahir sifat cemburu.

Konflik ditahap ini dan penyelesaiannya tentukan perhubungan dan sikap dewasa terhadap jantina berlainan. Kalau ia tidak berkesan akan hasilkan personality narsistik yang inginkan perhatian, pujian, sombong dan menunjuk-nunjuk. Masing-masing lelaki dan perempuan akan tampilkan kelakian dan kewanitaan untuk manipulasi dan tawan mereka daripada jantina yang lain.

3. Individu dewasa yang terlekat pada 2 tahap ini;
a) Oral
Jika terlalu dipuaskan, personality dewasa menjadi terlalu bergantung dan mudah mempercayai orang lain. Sebaliknya jika terlalu dipuaskan akan menjadi individu dewasa yang pesimis dan sering merasa tidak selamat serta kuat merokok.
b) Anal
Jika ibu bapa mengenakan disiplin terlalu ketat kepada kanak-kanak, mereka akan mengalami konflik autonomi iaitu merasakan ada orang lain yang lebih berkuasa ke atas dirinya. Ini akan membawa kepada tingkah laku bergantung di masa dewasanya.
Sebaliknya, jika tiada halangan langsung, personality ‘anal aggressive’ akan berkembang seperti panas baran, agresif dan suka melepaskan perasaan.

Soalan-soalan objektif tentang teori Freud

SOALAN OBJEKTIF

1. Apakah teori yang dipelopori oleh Sigmund Freud?
A. Psikososial
B. Psikoanalisis
C. Neopsikoanalisis

2. Yang mana satu dilabel oleh Freud sebagai proses pemikiran primer?
A. Id
B. Ego
C. Superego

3. Bahagian yang manakah menekankan kesempurnaan moral?
A. Id
B. Ego
C. Superego

4. Yang mana satu bukan sebahagian daripada superego?
A. Hati nurani (conscience)
B. Prinsip keseronokan (pleasure principle)
C. Keunggulan ego (ego ideal)

5. Bahagian manakah yang menyebabkan kanak-kanak dapat menahan masalah anal sehingga mereka sampai ke tandas?
A. Id
B. Ego
C. Superego

6. Pada tahap manakah naluri seks menjadi dominan?
A. Latency
B. Phallic
C. Genital

7. Pada tahap manakah kanak-kanak mula bergaul dengan rakan sama jantina dan hubungan dengan ibu bapa menjadi stabil?
A. Latency
B. Phallic
C. Genital

8. Apakah kecendorong dalam kajian Sigmund Freud?
A) Kesedaran manusia
B) Keseparuhan kesedaran manusia
C) Ketidak sedaran manusia

9. Pada stuktur personality yang mana satukah merupakan bahagian tidak sedar?
A) Id
B) Ego
C) Superego

10. Menurut Freud, semua tingkah laku adalah didorong oleh___________.
A) Id
B) Ego
C) Superego

11. Mengikut teori Sigmund Freud, personaliti dewasa manusia terbentuk pada umur berapa?
A) 3
B) 5
C) 7

12. Jika seseorang remaja tidak menjaga kebersihan bilik tidurnya, mengikut Freud pada tahan perkembangan manakah tidak dimuaskan?
A) Oral
B) Anal
C) Phallic

13. Yang mana satukah merupakan contoh personaliti penahanan Anal? Kecuali.
A) Kedekut
B) Terlalu kemas
C) Suka bercakap

14. Apakah cirri-ciri yang dikatakan seseorang telah mencapai tahap yang terakhir iaitu tahap genital?
i Tubuh badan mengalami kematang.
ii Pemikiran sedang berkembang secara tidak anjal.
iii Tidak mengalami kecelaruan.

A) i dan ii
B) ii dan iii
C) i dan iii

15. Pada peringkat yang manakah manusia itu akan mempunyai kepuasan daripada mulut?
A) Tahap Anal
B) Tahap Oral
C) Tahap Latency

16. Kompleks oedipus berlaku pada_______apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ________nya
A) Kanak-kanak perempuan,bapa
B) Kanak-kanak lelaki,bapa
C) Kanak-kanak lelaki,ibu

17. Kompleks elektra berlaku pada_______apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ________nya
A) Kanak-kanak perempuan,bapa
B) Kanak-kanak lelaki,bapa
C) Kanak-kanak lelaki,ibu

18. Peringkat falik yang paling kritikal ini akan menentukan kepesatan_________yang berkembang dalam diri seorang individu.
A) Mulut
B) Otak
C) Seksual

19. Menurut teori psikologi perkembangan Freud, pada peringkat manakah individu mula dengan peranan sosialisasi,perlaksanaan aktiviti berkelompok, mula dengan penarikaninteraksi seksual dan persedian perkahwinan, berkeluarga dan penetapan vokasional?
A) Tahap Genital
B) Tahap Dewasa
C) Tahap Phallic

20. Pada peringkat manakah manusia itu harus dijaga dengan baik supaya dia tidak termakan bahan yang merbahaya?
A) Tahap Oral
B) Tahap Anal
C) Tahap Latency

21. Pada peringkat manakah kes merogol paling mungkin berlaku?
A) Tahap Phallic
B) Tahap Latency
C) Tahap Genatal

Jawapan
1. B 2. A 3. C 4. B 5. B 6. A 7. A 8. C 9. A 10. A 11. B 12. B 13. C 14.C 15. B 16. C 17. A 18. C 19. A 20. A 21. B

Wednesday, February 14, 2007

Tahap Psikoseksual Freud

Freud mendapati bahawa personality seseorang itu menjadi unik disebabkan oleh hubungan anak dengan ibu bapa. Freud juga menegaskan bahawa personailty individu telah dibentuk dan menjadi kukuh pada umur ke 5. Menurut Freud, setiap individu mesti akan melalui kelima-lima peringkat yang telah dihuraikan di bawah iaitu tahap oral, anal, phallic, latency dan genital. Ada kalanya seseorang itu tidak dapat pergi ke tahap lain kerana ada konflik yang belum diselesaikan. Konflik ini dipanggil fixation.
"fixation is a portion of libido or psychic energy remains invested in that developmental stage, leaving less energy for the following stages."

Kesimpulannya, Freud menegaskan kepentingan 5 tahun pertama dalam zaman kanak-kanak setiap individu kerana ia banyak mempengaruhi personality pada dewasa nanti. Menurut Freud, personality kami sebagai seorang dewasa - iaitu bagaimana kami bertingkah laku, berfikir dan berasa - ditentukan oleh konflik yang dilalui semasa zaman kanak-kanak.

Tahap Genital

Tahap genital- pemantapan {remaja & dewasa)
Ia adalah tahap sebaik sahaja kanak-kanak menghampiri akhir baligh, kehendak seksual diganti dengan struktur ego yang mengambil alih semula perkembangan diri. Pada masa ini, objek yang jitu dari segi perkembangan diri menjadi lumrah dengan kematangan yang berfungsi. Ego yang terbentuk dijaga dan dikembangkan secara pengalaman yang baru serta bermakna bagi diri individu. Individu mula dengan peranan sosialisasi, perlaksanaan aktiviti berkelompok, mula dengan penarikan interaksi seksual dan persedian perkahwinan, berkeluarga dan penetapan vokasional. Zaman kanak-kanak ditinggalkan dan bermula dengan peringkat kedewasaan.
Jika tiada berlaku lekatan pada mana-mana tahap berkembang sempurna sebagai individu normal dan hubungan antara jantina memuaskan.

Tahap Pendaman (latency)

Tahap pendaman (latency)- {5 – 6 thn}

-naluri seksual dipendamkan ditahap prasedar. Salurkan pd aktiviti sek, minat dan sukan.
-kawan sesama jenis
-naluri seksual dormant dan tidak aktif. Bukan tahap perkembangan psikoseksual.

Mengikut Teori Freud, tahap Latency adalah antara umur 5 hingga akil baligh. Freud berpendapat bahawa tahap oral, anal dan phallic adalah tahap di mana personaliti dewasa kebanyakannya telah dibentuk. 3 struktur utama personaliti dalam teori Freud (id, ego, superego) telah dibentuk pada umur 5 tahun dan hubungan antara id, ego dan superego adalah kukuh pada tahap tersebut.

Maka, pada tahap Latency, kanak-kanak dan juga ibu bapa “berehat” seketika di mana hubungan mereka lebih stabil, tidak seperti semasa tahap phallic iaitu semasa berlaku Oedipus-complex. Pada tahap inilah, naluri seks adalah dominan. Kanak-kanak meluang lebih masa dalam aktiviti sekolah, hobi baru dan aktiviti sukan serta bergaul atau membina hubungan rapat dengan rakan daripada jantina yang sama.

Tahap Phallic

Tahap Phallic (zakar)- { 4 – 5 tahun}

Menumpukan kepuasan libido –alat kelamin, konflik antara impuls id dan kehendak masyrakat.
Ingin tahu perbezaan antara alat kelamin lelaki atau perempuan, proses kelahiran.
Zaman akhir kanak-kanak, konflik yang paling sukar untuk diselesaikan, berlaku kompleks oedipus atau kompleks elektra iaitu keinginan tidak sedar kepada ibu bapa berlainan jantina.

i) Kompleks oedipus- kanak-kanak lelaki bersaing dengan bapa untuk dapatkan kasih sayang ibu, rasa cemburu dan bermusuhan terhadap bapa.
Selari dengan itu perasaan takut pada bapa yang dirasakan mungkin akan marah dan bimbang di kasi (castration anxiety). Untuk kawal tingkah laku ini kanak-kanak lelaki belajar identifikasikan dirinya dengan bapa.
ii) Kompleks elektra- bapa objek kasih sayang kanak-kanak perempuan. Salahkan ibu dan cuba ambil tempat ibu.
Rasa kedudukan rendah, lahirkan sifat cemburu zakar (penis envy) kerana percaya alat lelaki lebih penting.
Menurut Freud, konflik ini tidak dapat diselesaikan keseluruhanya yang sebab pembentukan superego dikalangan wanita tidak sempurna.
Konflik ditahap ini & penyelesaiannya menentukan perhubungan dan sikap dewasa terhadap jantina berlainan. Kalau tidak berkesan, ia akan menghasilkan personaliti narsistik yang inginkan perhatian, pujian, sombong dan menunjuk-nunjuk. Masing-masing lelaki dan wanita tampilkan kelelakian dan kewanitaan uutuk memanipulasi dan tawan mereka daripada lain jantina.

Tahap Anal

Tahap anal (Dubur) 18 bln – 4 thn)
Tumpuan tenaga libido pd otot yg kawal proses pembuangan. Pertama kali kk dpti kepuasan impuls idnya dikawal oleh I/bapa dari segi masa & tempat pembuangan (toilet training).
Konflik ant. Kk & I/bapa & kk belajar bah dia ada senjata sama ada utk patuh atau x pd kehendak I/bapa. 2 kesan jika tahap ini x berjln lancar:

1. Membuang ditmpt & masa x sesuai (I/bapa marah). Jika kk dpt kepuasan dgn cara ini mungkin btk P anal agresif yg merupakan dasar kpd t/l hostile & sadistik dewasa.

2. Tahan proses pembuangan- ini hasilkan keseronokan erotik pd kk & merupakan satu teknik utk manipulasi I/bapa. Secara x langsung dpt tarik perhatian & kasih syg. Ianya jadi asas perkbgan P penahanan dubur ( kedekut, degil, terlalu kemas, rigid & tekun)

Tahap Oral

Freud mengenalpasti lima tahap perkembangan psikoseksual. Menurut beliau tahap-tahap dalam perkembangan psikoseksual ini ditentukan oleh objek atau aktiviti yang diperlukan untuk mencapai kepuasan desakan pada tahap tertentu. Freud berpendapat bahawa naluri seks atau naluri untuk mendapatkan keseronokan adalah merupakan tenaga yang paling penting dalam menentukan tingkahlaku seseorang. Naluri seksual ini dikenali sebagai eros dan tenaga yang datang daripadanya dipanggil tenaga libido. Dimana libido berada di tempat tertentu di tubuh badan mengikut tahap mana seseorang itu berada.

Kelazatan ini akan diperolehi ketika kanak-kanak apabila melalui tahap perkembangan tertentu dan harus diperolehi pada sesuatu ruang masa yang tertentu. Jikalau ia tidak mendapat kelazatan tersebut, maka ia akan terlekat pada tahap perkembangan tersebut dan semasa dewasa, dan ia akan berusaha sedaya upaya untuk memperolehi kelazatan tersebut.

Tahap Oral (0 – 1 ½ tahun).
Selepas kita baru dilahirkan, aktiviti mulut adalah merupakan pusat utama bagi keseronokan bayi. Pada tahap ini, kanak-kanak akan memperolehi kelazatan daripada menghisap dan mengulum barangan (peringkat menghisap) dan kemudiannya akan menggigit objek yang keras (peringkat menggigit). Aktiviti-aktiviti ini amat berkaitan dengan isu-isu seperti kepuasan zon mulut, kepercayaan, kebergantungan dan kebebasan.
Freud berpendapat bahawa, samada ketidakpuasan atau terlalu puas dengan keperluan ini akan membawa kepada lekatan. Lekatan berlaku apabila seseorang individu leka dengan satu-satu aspek perkembangan psikoseksual yang mengakibat akan mengganggu individu tersebut pada tahap selanjutnya. Antara mereka yang tidak mendapat kepuasan zon mulut semasa kecil mereka akan menjadi agresif terutamanya dari segi pertuturan dan mempunyai sikap oral yang tidak digemari masyarakat seperti mengumpat, suka memaki, menengking dan sebagainya. Manakala bagi mereka yang berjaya pada tahap ini akan dapat mempercayai orang lain serta tidak terlalu bergantung pada orang lain.

Monday, January 29, 2007

pengenalan

Sigmund Freud (6 Mei 1856-23 Septenber 1939) adalah seorang tokoh yang mempelopori teori Psikoanalisis dalam bidang psikologi. Dalam teori ini, pemikiran tidak sedar merupakan bahagian yang terbesar dalam tingkah laku seseorang. Ia tertarik pada hipnotis dan penggunaannya untuk membantu pesakit mental. Ia kemudian meninggalkan hipnotis untuk asosiasi bebas dan analisis mimpi untuk mengembangkan sesuatu yang kini dikenal sebagai "ubat dengan berbicara".

Struktur Personaliti Sigmund Freud
1. Id- correspond dengan bahagian tidak sedar dipenuhi dengan naluri dan libido. Ia adalah sesuatu yang telah sedia ada.
- struktur personaliti yang kuat yang disediakan dan disalurkan tenaga pada ego dan superego.
-berkaitan secara langsung dengan kepuasan keinginan fisiologi tidak disedari dan terpendam dalam diri.
-beroperasi atas prinsip keseronan dan kurang kesakitan (hedonisma)
-kepuasan & keseronokan segera dan tidak tolerate kelewatan atau penangguhan pencapaian keseronokan, tidak kira peraturan atau pertimbangan.
-Ia mementingkan diri, cari keseronokan, primitif, tidak berasaskan moral, ikut nafsu dan mendesak.
-Tidak sedar tentang realiti seperti bayi.
-Kepuasan dicapai melalui tindakan refleks, khayalan atau fantasi iaitu proses pemikiran primer.

2. Ego-wujud di tahun pertama. Aspek personaliti yang rasional yang arah dan kawal tingkah laku berdasarkan prinsip realiti. Pertimbangan dalam menentukan bila dan bagaimana id boleh dipenuhi ikut cara rasional & ditentukan oleh masyarakat.
-Ia tidak menghalang id tetapi cuma kawalan supaya ikut rasional dan diterima masyarakat. Kanak-kanak diajar buat pertimbangan yang betul (proses pemikiran sekundar)
- Seimbangkan dan leraikan desakan bertentangan antara id dan superego (untuk wujudkan homeostasis)
-Untuk menghalang dan mengawal id dari dijelmakan gunakan mekanisma bela diri.
- Wuujud pada tahap sedar & prasedar.

3. Superego (5-6 tahun)- aspek moral prinsip keunggulan yang dipelajari daripada Ibu bapa dan masyarakat. (dendaan pujian dan pemerhatian contoh-dontoh tingkah laku).
- Menekankan kesempurnaan moral halang langsung kehendak id. Ada 2 bahagian: a) hati nurani (conscience) dipelajari drp tingkah laku didenda wujud rasa bersalah jika lakukan tingkah laku yang bertentangan moral.
- Keunggulan ego terbina bila tingkah laku baik dapat pujian. Teori-teori Freud, dan caranya mengubati penyakit, menimbulkan kontroversi di Wina abad kesembilan belas, dan masih diperdebatkan sengit di masa kini. Gagasan Freud biasanya dibahas dan dianalisis sebagai karya sastera, filsafat, dan budaya umum, selain sebagai debat yang berterusan sebagai risalah ilmiah dan kedokteran.