Wednesday, February 28, 2007

Soalan-soalan objektif tentang teori Freud

SOALAN OBJEKTIF

1. Apakah teori yang dipelopori oleh Sigmund Freud?
A. Psikososial
B. Psikoanalisis
C. Neopsikoanalisis

2. Yang mana satu dilabel oleh Freud sebagai proses pemikiran primer?
A. Id
B. Ego
C. Superego

3. Bahagian yang manakah menekankan kesempurnaan moral?
A. Id
B. Ego
C. Superego

4. Yang mana satu bukan sebahagian daripada superego?
A. Hati nurani (conscience)
B. Prinsip keseronokan (pleasure principle)
C. Keunggulan ego (ego ideal)

5. Bahagian manakah yang menyebabkan kanak-kanak dapat menahan masalah anal sehingga mereka sampai ke tandas?
A. Id
B. Ego
C. Superego

6. Pada tahap manakah naluri seks menjadi dominan?
A. Latency
B. Phallic
C. Genital

7. Pada tahap manakah kanak-kanak mula bergaul dengan rakan sama jantina dan hubungan dengan ibu bapa menjadi stabil?
A. Latency
B. Phallic
C. Genital

8. Apakah kecendorong dalam kajian Sigmund Freud?
A) Kesedaran manusia
B) Keseparuhan kesedaran manusia
C) Ketidak sedaran manusia

9. Pada stuktur personality yang mana satukah merupakan bahagian tidak sedar?
A) Id
B) Ego
C) Superego

10. Menurut Freud, semua tingkah laku adalah didorong oleh___________.
A) Id
B) Ego
C) Superego

11. Mengikut teori Sigmund Freud, personaliti dewasa manusia terbentuk pada umur berapa?
A) 3
B) 5
C) 7

12. Jika seseorang remaja tidak menjaga kebersihan bilik tidurnya, mengikut Freud pada tahan perkembangan manakah tidak dimuaskan?
A) Oral
B) Anal
C) Phallic

13. Yang mana satukah merupakan contoh personaliti penahanan Anal? Kecuali.
A) Kedekut
B) Terlalu kemas
C) Suka bercakap

14. Apakah cirri-ciri yang dikatakan seseorang telah mencapai tahap yang terakhir iaitu tahap genital?
i Tubuh badan mengalami kematang.
ii Pemikiran sedang berkembang secara tidak anjal.
iii Tidak mengalami kecelaruan.

A) i dan ii
B) ii dan iii
C) i dan iii

15. Pada peringkat yang manakah manusia itu akan mempunyai kepuasan daripada mulut?
A) Tahap Anal
B) Tahap Oral
C) Tahap Latency

16. Kompleks oedipus berlaku pada_______apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ________nya
A) Kanak-kanak perempuan,bapa
B) Kanak-kanak lelaki,bapa
C) Kanak-kanak lelaki,ibu

17. Kompleks elektra berlaku pada_______apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ________nya
A) Kanak-kanak perempuan,bapa
B) Kanak-kanak lelaki,bapa
C) Kanak-kanak lelaki,ibu

18. Peringkat falik yang paling kritikal ini akan menentukan kepesatan_________yang berkembang dalam diri seorang individu.
A) Mulut
B) Otak
C) Seksual

19. Menurut teori psikologi perkembangan Freud, pada peringkat manakah individu mula dengan peranan sosialisasi,perlaksanaan aktiviti berkelompok, mula dengan penarikaninteraksi seksual dan persedian perkahwinan, berkeluarga dan penetapan vokasional?
A) Tahap Genital
B) Tahap Dewasa
C) Tahap Phallic

20. Pada peringkat manakah manusia itu harus dijaga dengan baik supaya dia tidak termakan bahan yang merbahaya?
A) Tahap Oral
B) Tahap Anal
C) Tahap Latency

21. Pada peringkat manakah kes merogol paling mungkin berlaku?
A) Tahap Phallic
B) Tahap Latency
C) Tahap Genatal

Jawapan
1. B 2. A 3. C 4. B 5. B 6. A 7. A 8. C 9. A 10. A 11. B 12. B 13. C 14.C 15. B 16. C 17. A 18. C 19. A 20. A 21. B

No comments: