Wednesday, February 14, 2007

Tahap Psikoseksual Freud

Freud mendapati bahawa personality seseorang itu menjadi unik disebabkan oleh hubungan anak dengan ibu bapa. Freud juga menegaskan bahawa personailty individu telah dibentuk dan menjadi kukuh pada umur ke 5. Menurut Freud, setiap individu mesti akan melalui kelima-lima peringkat yang telah dihuraikan di bawah iaitu tahap oral, anal, phallic, latency dan genital. Ada kalanya seseorang itu tidak dapat pergi ke tahap lain kerana ada konflik yang belum diselesaikan. Konflik ini dipanggil fixation.
"fixation is a portion of libido or psychic energy remains invested in that developmental stage, leaving less energy for the following stages."

Kesimpulannya, Freud menegaskan kepentingan 5 tahun pertama dalam zaman kanak-kanak setiap individu kerana ia banyak mempengaruhi personality pada dewasa nanti. Menurut Freud, personality kami sebagai seorang dewasa - iaitu bagaimana kami bertingkah laku, berfikir dan berasa - ditentukan oleh konflik yang dilalui semasa zaman kanak-kanak.

No comments: